Sách “Lý luận văn học – Văn học, nhà văn và bạn đọc” – tư liệu quý để biên soạn học liệu tinh gọn Yên Văn

Sách “Lý luận văn học – Văn học, nhà văn và bạn đọc” – tư liệu quý để biên soạn học liệu tinh gọn Yên Văn

Việt Nam đang tiến hành đổi mới giáo dục để bắt kịp với tốc độ phát triển của thế giới. Để ủng hộ chủ trương này, Yên Văn phát triển phương pháp học tập tinh gọn nhằm giúp các bạn…